Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia rodinného domu podľa stupňa pripravenosti obsahuje:

Projektová dokumentácia na územné konanie (I. stupeň)

Pre územné konanie - projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR): Slúži ako podklad k získaniu územného rozhodnutia a prikladá sa k žiadosti o jeho vydanie. Definuje účel stavby, jej dispozičné a tvarové riešenie, súvisiace nároky na dotknuté organizácie, pričom vychádza zo schválenej územno-plánovacej dokumentácie, z požiadaviek investora a iných subjektov, ktorých sa uvažovaná stavba bude týkať.

Výstupom pre investora je vydanie územného rozhodnutia stavebným úradom. Obsahuje sprievodnú správu, stavebné výkresy a doklady.

Projektová dokumentácia na stavebné povolenie (II. stupeň)

Pre stavebné konanie - projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP): Vypracuje sa v súlade s vypracovanými dokumentmi v predprojektovej príprave. Rieši všetky náležitosti v zmysle požiadaviek Stavebného zákona.

V čiastkových zložkách projektu sú riešené jednotlivé časti stavby: architektúra a statika, technológia, požiarna bezpečnosť atď.

V tejto fáze sa vyjadrujú k projektu pripravovanej stavby dotknuté organizácie. Rozhodujúce slovo k umiestneniu stavby a jej technickému riešeniu uvedenému v projekte a pripomienkovanému jednotlivými dotknutými organizáciami má stavebný úrad.

Výstupom pre investora je vydanie stavebného povolenia.

Podľa zákona č. 453/2000 Z.z. § 9, projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, ktorá sa predkladá k stavebnému konaniu, obsahuje podľa druhu a účelu stavby najmä:

 • sprievodnú správu so základným popisom riešeného projektu
 • súhrnnú technickú správu s detailným popisom použitých materiálov, systémov a technológií
 • celkovú situáciu stavby v mierke spravidla 1:200 až 1:500 vrátene napojenia na inžinierske siete
 • vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchých stavieb
 • architektonickú časť: stavebné výkresy stavby – pôdorysy, základy, rezy, stropný systém, strecha + krov, pohľady a vizualizácia
 • statické posúdenie stavby vrátane položkového výpisu výstuže, krovu a iného použitého materiálu
 • zdravotechnika – rozvody vody a kanalizácie vrátane prípojok na siete
 • vykurovanie – riešenie zdroja tepla, ohrevu TUV a varenia
 • elektro – riešenie nízkonapätových a vysokonapäťových rozvodov, osvetlenia a prípadne varenia vrátane prípojky na verejnú sieť
 • požiarna ochrana – projekt požiarnej ochrany projektovaného rodinného domu vzhľadom na použité materiály a sused. objekty
 • tepelno-technický posudok – posúdenie stavby z energetického hľadiska a spotreby energie
3

Realizačný projekt rodinného domu (III. stupeň)

Pre realizáciu stavby - projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS): Rieši stavbu v podrobnostiach, jednoznačne určuje statické, architektonické, konštrukčné, materiálové a kvalitatívne riešenie stavby, vrátane technických správ a výkazov materiálov.

Súčasťou tohto projektu je podrobný rozpočet celkových nákladov stavby a tzv. výkaz výmer, ktorý slúži ako podklad pre zadávanie súťažných podmienok pre výber dodávateľa stavby, alebo pre výber jednotlivých subdodávok, či pre zakúpenie konkrétnych technológií a materiálov.

Podrobný rozpočet celkových nákladov stavby pritom slúži investorovi na vytvorenie konkrétneho obrazu o celkových nákladoch na realizáciu stavby, na základe ktorého sú potom posudzované jednotlivé ponuky od konkrétnych dodávateľov stavby

Projektová dokumentácia pre kolaudačné konanie

Pre kolaudačné konanie - projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby (DSV): ​Projekt skutočného vyhotovenia stavby rieši zmeny, ktoré sa počas realizácie stavby uskutočnili inak ako bolo uvedené v schválenej projektovej dokumentácii.

Projektová dokumentácia skutočného realizovania stavby slúži ako východiskový podklad pri potencionálnej modernizácii, alebo rozšírení výroby a stavby v budúcnosti. Je súčasťou dokladanej dokumentácie pre kolaudačné rozhodnutie.